Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje szereg czynności mających na celu utrzymanie ich w czystości i bezpieczeństwie. Wlicza się w to m.in. kontrola stanu technicznego obiektu oraz dbanie o korytarze, widny i inne dobra wspólne. Ponadto na zarządzanie nieruchomościami składa się również prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej oraz przygotowywanie projektów uchwał.

Chcąc, by wszystkie czynności były wykonywane z należytą starannością i profesjonalizmem, warto zatrudnić firmę taką jak Expert Nieruchomości, która oprócz wymaganej licencji posiada także wieloletnie doświadczenie. Naszą ofertę kierujemy do Wspólnot Mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości czynszowych i nieruchomości komercyjnych. Wykonujemy czynności administracyjne rozszerzone o aktywne doradztwo. W zależności od charakteru obsługiwanego podmiotu podejmujemy odpowiednio dopasowane czynności.

 Techniczne utrzymanie nieruchomości wspólnej:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości;
 • Kontrola nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • Kontrola nad utrzymaniem w porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wspólnych;
 • Kontrola nad konserwacją instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

Obsługa Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

 • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego;
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości,
 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych;
 • Monitorowanie ubezpieczeń nieruchomości wspólnej;
 • Przygotowywanie i obsługa zebrania właścicieli nieruchomości;

Gospodarka ekonomiczno-finansowa Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Windykacja przedsądowa należności od właścicieli lokali oraz z tytułu przychodów z nieruchomości;
 • Rozliczanie opłat z tytułu kosztów  utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów co 6 lub co 12 miesięcy),  funduszu remontowego;
 • Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej;

 Aktywne doradztwo oraz planowanie działań:

 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;

Liczenie cen nieruchomości